Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. KOM Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de advocaten mr. J. Kok, mr. R.J. Ottens, mr. B. Beekman en mr. R.J. Bouwmeester. De advocaten stellen zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de advocaten, mr. J. Kok, mr. R.J. Ottens, mr. B. Beekman en mr. R.J. Bouwmeester, en van al diegene die voor hen werkzaam zijn.
 3. KOM Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor KOM Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door KOM Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat KOM Advocaten in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat te Noordwijk. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mag plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 25.000,--.
 5. De in artikel 4 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door KOM Advocaten ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. KOM Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. KOM Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart KOM Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door KOM Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er aan de zijde van KOM Advocaten sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan KOM Advocaten verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 8. KOM Advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënten uit welke hoofde ook jegens KOM Advocaten in verband met het verrichten van werkzaamheden door KOM Advocaten vervallen in ieder geval na één jaar na het moment, waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 10. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstig betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 11. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen KOM Advocaten en een cliënt mocht ontstaan kennis te nemen.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 13. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan KOM Advocaten honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.
 14. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.
 15. Ten aanzien van het honorarium is KOM Advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
 16. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
 17. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan KOM Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
 18. KOM Advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 19. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt zonder nadere ingebreklestelling in verzuim. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt buitengerechtelijke kosten verschuldigd op basis van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten. (Voor vorderingen tot 1 juli 2012 wordt vertragingsrente in rekening gebracht die gelijk is aan de geldende wettelijke rente).
 20. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
 21. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 22. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 24 bedoelde kosten.
 23. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft KOM Advocaten naast de onder 24 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. KOM Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
 24. Indien een cliënt de betalingstermijn van een declaratie heeft overschreden en KOM Advocaten derhalve genoodzaakt is jegens die cliënt maatregelen te treffen teneinde het uitstaande bedrag te innen, is de cliënt gehouden alle ter inning gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen, met een minimum van € 150,-- (tot 1 juli 2012). Tot 1 juli 2012 is hij/zij vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn rente over die vordering verschuldigd. Indien een cliënt in verzuim is geraakt voor 1 juli 2012 bedraagt de wettelijke rente tot 1 juli 2012 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
  Indien een cliënt na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt, worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens een staffel:

 

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 2.500,--

15% over de hoofdsom

€ 375,--(min. € 40,--)

€ 5.000,--

€ 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--)

€ 625,--

€ 10.000,--

€ 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_

€ 875,--

€ 200.000,--

€ 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--)

€ 2.775,--

Boven de € 200.000,--

€ 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus

€ 200.000,--)

€ 6.775,--