Incassovoorwaarden

Voorwaarden incassoprocedure

KOM Advocaten en Mediators

 

1.    KOM Advocaten en Mediators (hierna: KOM) kan voor u optreden in incassoprocedures. KOM neemt u daarbij ook een deel van het voortraject uit handen. KOM verricht haar diensten tegen een vooraf afgesproken tarief van € 300,00 per jaar.

 

2.    Op elk gewenst moment kan deze dienst van KOM worden afgenomen. De ingangsdatum is de datum waarop KOM deze overeenkomst ondertekend retour ontvangt. De overeenkomst eindigt 12 maanden na de ingangsdatum.

 

3.    KOM zal de volgende prestaties verlenen.

 

a.    Check algemene voorwaarden schuldeiser op betalingstermijn, aanmaningstermijn en mogelijkheid tot in rekening brengen van wettelijke/contractuele rente;

b.    Check of vordering c.q. vorderingen kans van slagen heeft;

c.    Ingebrekestelling met aanzegging buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente/contractuele rente;

d.    Nabellen schuldenaar;

e.    Opstellen en versturen concept dagvaarding aan schuldenaar;

f.     Incasseren van betaling door schuldenaar;

g.    Bij niet betalen, opstarten en voeren van gerechtelijke incassoprocedure voor kantongerecht of rechtbank.

 

4.    Voorwaarden waaraan schuldeiser en openstaande vordering moet voldoen:

 

a.    De openstaande vordering/vorderingen moet ten minste 1 maal zijn aangemaand;

b.    De vordering moet minimaal € 1.000,00 bedragen;

c.    Een cumulatieve vordering mag ook, mits voor elke vordering is aangemaand;

d.    De facturen van de levering of dienst moeten ontvangen en aanvaard zijn door de schuldenaar;

e.    De vordering mag niet op voorhand betwist zijn;

f.     Alle correspondentie moet worden overgelegd aan KOM;

g.    De levering of dienst moet voldoen aan het conformiteitsvereiste;

h.    Alle verschotten komen voor rekening van cliënt.

 

 

 

5.    Vergoeding KOM:

Behalve de jaarvergoeding van € 300,00 komt KOM de buitengerechtelijke incassokosten toe. Bij een door middel van een vonnis toegewezen vordering komt KOM, behalve de buitengerechtelijke incassokosten ook de toegewezen proceskostenvergoeding toe. De buitengerechtelijke incassokosten zijn derhalve ook verschuldigd aan KOM indien KOM in rechte is opgetreden en de vordering door de rechtbank is afgewezen.

 

6.    Onder buitengerechtelijk kosten wordt verstaan de buitengerechtelijke kosten welke op basis van de Wet Incasso Kosten in rekening mogen worden gebracht aan consumenten voor vorderingen van na 1 juli 2012. Tenzij uit de algemene voorwaarden anders voortvloeit, zal KOM geen onderscheid maken tussen natuurlijke personen en niet natuurlijke personen bij het berekenen van de buitengerechtelijk kosten.

 

 

 

Datum ingang                      :           ….-….-……..

 

 

Afnemer(naam bedrijf)        : …………………………………….

 

 

Handtekening (naam vertegenwoordiger bedrijf): …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM advocaten en Mediators